Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoop en de blvdschap van het tot den Vader berouwvol teruggekeerde Godskind.

Moeten nu deze beide opvattingen gescheiden naast elkaar, ja tegenover elkaar blijven staan ? Moot nu de kloof blijven gapen tusschen ethischen en evangelischen, en het toetreden van ethischen tot ons evangelischen door de andere ethischen beschouwd worden als een soort afval van het geloof?

Ik meen van neen. Het is mijne innige overtuiging , en daarmee kom ik tot mijn laatste punt, dat de beide beginselen het best tot hun recht komen zullen in verbinding met elkaar; dat ethisch en evaugclisch elkander moeten aanvullen. Door het evangelisch beginsel te aanvaarden zullen de ethischen van den orthodoxen zuurdeesem , die de zuiverheid van hun beginsel bederft en hen naar het confessionalisme voert, verlost worden. De zekerheid der unio mystica en van de realiteit van het hoogere leven wordt er niet minder cp, als wij niet meer gelooven aan eene liefde van God , die eerst door een zoendood gekocht moest worden, en daarna nog alleen geldt voor een doel der menschen , daartoe verkoren, maar gelooven in het' heerlijk Evangelie van Gods eeuwige liefde voor allen , zonder onderscheid liet heil der herschepping wordt er niet minder om , als wij gelooven, dat dit heil niet aan ons alleen, maar ten slotte aan allen geschonken wordt. Het ethisch beginsel zal hoegenaamd geen schade lijden, zal integendeel des de heerlijker tot zijn recht komen, indien de verdedigers er van kunnen komen van de orthodoxie der kerk tot het Evangelie van jtzus chkistus.

Sluiten