Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laat ik teil slotte mijne denkbeelden mogen resumeeren in een zevental stellingen Zij luiden:

1. De begrippen „ethisch" en „evangelisch" vormen geen tegenstelling

2. Het ethisch en het evangelisch beginsel kunnen wei met elkaar vereenigd , maar niet vereenzelvigd worden.

3. Beide beginselen zijn anti confessioneel en anti naturalistisch, en lafen een groot verschil in dogmatische overtuiging toe

4. Het ethisch beginsel is conservatief, het evangelische kritisch van aard

5. De verbinding van „ethisch" met „orthodox'' en van „evangelisch" met „modern" is op den duur nadeelig voor de zuiverheid der beido beginselen.

6. Het verschil tusschen de beide beginselen treedt aan het licht in alle onderdeel en der theologie, ook in de christocentrisohe opvattin», die ethischen en evangelischen gemeen hebben.

7. De beide beginselen zullen het best tot hun recht komen in verbinding met elkaar, en zijn dan geschikt tot de vorming eener krachtige middengroep tusschen confessioneelen en naturalisten

M. BEVERSLUIS.

Sluiten