Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHETS I.

IN DE KERK TOT CONSTANTIJN DEN GROOTE.

I. Inleiding.

1. Wat is de Kerk? Art. 29 Ned. Geloofsbelijdenis. Openbaringsvormen: van den aanvang geweest, maar de openbaring onderscheiden. Bij Israël nationaal, in schaduwen, in knop. Na den Pinksterdag internationaal.

2. Wat is de geschiedenis der Kerk? Formatie, deformatie, reformatie. Er is onderscheid tusschen de geschiedenis van het Christendom en de geschiedenis der Christelijke Kerk. (Welk?)

3. Methode van geschiedbeschrijving der Kerk: de Schriftuurlijke. Andere methoden?

4. Indeeling van de geschiedenis der Kerk: Oude, Middel- en Nieuwe Kerkgeschiedenis. (Jaartallen!)

5. Bronnen der Kerkgeschiedenis.

N.B. De geschiedenis der Kerk in de eerste eeuw na Christus' geboorte valt samen met de Gewijde Geschiedenis, wordt gekend uit de Handelingen der Apostelen en de Brieven, om welke redenen in dezen leidraad hierop niet nader wordt ingegaan.

II. Het ontstaan en de ontwikkeling van de algemeene (Katholieke) Kerk.

1. De ontwikkeling der leer, ook door strijd tegen dwaling en ketterij.

a. De Apostolische Vaders. Zij vormden den overgang van de Apostelen tot de latere Kerkvaders. Geschriften echter niet op hetzelfde peil en van hetzelfde gezag als die der Apostelen. (Waarom niet?) Clemens Bomanus, Barnabas, Ignatius, Polycarpus. De Pastor van Hermas. De Didaché.

b. Strijd om de zuiverheid der leer:

tegen den Joodschen zuurdeesem, het Judaïsme, reeds door de Apostelen, inzonderheid door Paulus, bekampt; Galaten-brief. Alleen door inlijving in het volk der Joden kon men „Christen" worden, (de besnijdenis noodzakelijk);

Sluiten