Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHETS IV.

VAN HET OOSTEN NAAR HET WESTEN.

Achteruitgang van de Kerk in het Oosten.

Haar macht werd al kleiner, verscheurd door onderlinge twisten, ingeperkt door den Islam, beheerscht door keizers, arm aan echt Christelijk leven.

.1. D e I s 1 a m.

Hieraan verbonden de naam van Mohammed. Vlucht van Mekka naar Medinia (622). Mekka later de heilige stad met de Kaaba.

De leer van Mohammed rust op vijf grondpilaren: geloofsbelijdenis, gebed, aalmoezen, vasten, bedevaart naar Mekka. De Koran, het heilige boek. De Christelijke Kerk in het Oosten gedurende lange tijden op haar grondvesten door den Islam geschud. De kracht van het Mohammedanisme school in zijn zinnelijk karakter, zijn noodlots-beschouwing, zijn ijver om de leer te vuur en te zwaard te verbreiden. In 732 door Karei Martel verder doordringen in het Westen belet. Maar de Kerk in Noor d-A frika en in Klei n-A z i ë ging ten onder.

2. De onderlinge twisten, vertroebeld door de inmenging des keizers.

Gestreden werd de Monotheletische strijd over de vraag, of er in Christus één wil of twee willen waren.

Toen kwam de Beeldenstrijd. De vereering der beelden had in het Oosten bedenkelijke afmetingen aangenomen. Strijd daartegen van keizer Leo, den Isauriër (726). Johannes Damascenus echter verdediger, een invloedrijk dogmaticus. De strijd onder veel wisseling voortgezet, lot zelfs in het keizerlijk paleis en op kerkelijke vergaderingen. In 843 de beeldenvereering goedgekeurd. 18 Februari 843 feestdag der orthodoxie.

3. Inwendige toestanden.

Door al deze twisten werd de kerk al meer en meer gebracht onder de macht van de Oostersche machthebbers in den Staat (C a e s a r o p a p i e), en dit bracht mede haar verwereldlijking (saecularisatie). De eeredienst werd vormelijk, het Christelijk leven verarmde. In de kloosters openbaarde zich nog vroomheid, hoewel ook daar misbruiken ontstonden.

Sluiten