Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Overige middelen ter restauratie.

a. de Wetenschap. Bellarminus vooral is hier van beteekenis. Ook hier vormden de Jezuieten de keurbende om de wacht te betrekken bij de Roomsche leer.

b. de Inquisitie, reeds sedert de Middeleeuwen bekend. In Italië en Spanje (auto-dafé's) de Reformatie onderdrukt. Sedert 1543 ook censuur op boeken. In 1559 een lijst door den paus openbaar gemaakt van verboden boeken. (Index).

c. de Missie. Hel werk der Zending. Vergoeding van verloren terrein gezocht onder de heidenen. Frans Xavier. Indië, Japan, China. In 1622 de arbeid geregeld in de congregatie de propaganda fide („vereeniging" lot propaganda van het geloof).

II. Do Contra-Kei'ornialie in Duitsehland en Oostenrijk.

In beide landen trachtte Rome vooral door de macht van

den keizer het verloren terrein te herwinnen. Rudolf II had den majesteitsbrief uitgevaardigd: vrijheid in Bohemen voor de Protestanten. Matthias, 1612-1619, verscheurde hem. Boheme kwam in verzet. Na Matthias kwam Ferdinand II, een leerling der Jezuieten, aan het bewind. De dertigjarige oorlog was begonnen (1619—1648). Veldheeren: Tilly en Wallenstein. Gustaaf Adolf van Zweden werd de redder van het Protestantisme in Duitsehland Einde: de Westphaalsche vrede (1648). Vrijheid van Godsdienst, de godsdienstvrede van Augsburg bevestigd.

III. De Contra-Reformatie in Frankrijk.

Hier werd tegen de Hugenoten opgetreden onder het iegentschap van Catharina de Medicis. Godsdienstoorlog, tegelijk burgeroorlog. Vrede van St. Germain (1570). Vrijheid van godsdienst. Steden tot waarborg. Op wraak werd gezonnen, die leidde tot den Bartholomeusnacht (23 op 24 Aug. 1572). Duizenden gedood in Frankiijk, waaronder de Coligny. De Hugenoten hebben zich van dezen slag nooit geheel kunnen herstellen. Onder Hendi ik I\, die om politieke redenen weer Roomsch was geworden („Parijs is wel een mis waard") kwam herademing door tiet Edict van Nantes 1598. Vrijheid van godsdienst voor de Hugenoten met uitzondering van eenige gedeelten de, lands. \an 1598—1629 was het toen het tijdperk van da politieke macht der Gereformeerden en van dexi bloei hunner kerkelijke organisaties, nder Lodewijk XIII begon alles te veranderen. Door

Sluiten