Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen ver boven het dier en daarom k&n hij zinken ver beneden het dier. Dat de mensch vallen, zóó diep vallen kon, het komt, omdat God hem zóó hoog opvoeren wou.

Als wij over deze dingen nadenken, worden wij altijd weer gebracht tot den uitroep: welk een risico heeft God toch aanvaard door ons te scheppen zóó als Hij het gedaan heeft! God heeft het gewaagd met de vrijheid. Menschen hebben menigmaal de neiging hen, die aan hun leiding zijn toevertrouwd, zoo lang mogelijk gedwee aan het lijntje te houden. God heeft het gewaagd met de vrijheid. Hij schept den mensch en zet hem dan midden tusschen al de mogelijkheden van het heelal. Hij geeft ons ons lot in onze eigen hand. Op ons zelf legt Hij de verantwoordelijkheid voor wat er in tijd en eeuwigheid van ons worden zal. Hij schenkt ons de vrijheid en stelt ons daarmee voor de keus. In die keus en in die vrijheid ligt de zin van ons leven.

Wij hebben onze vrijheid misbruikt en het kwade gekozen. Wij zijn van den tweesprong af den verkeerden kant opgedwaald en we hebben alles gevonden, zooals God het voorzegd had: dood en verderf. Maar dit is wel gebleken: indien voor ons op dezen weg nog omkeer mogelijk mocht zijn, dan zal ook die niet kunnen omgaan buiten onze eigen keus. Het zou onze eenige redding zijn, dat wij in de gelegenheid gesteld werden nog eens over te kiezen.

Sluiten