Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ding den mensch ook bereikt moge hebben, er is ten slotte slechts één macht, voor welker rekening die verleiding kan komen, de macht van het kwade, de duivel.

Daar staan wij ten tweeden male voor zulk een theorie, die gemeenlijk voor somber en droefgeestig versleten wordt. Het leek al een melancholieke gedachte, dat er een zondeval zou zijn geweest. Nog zwartgalliger schijnt het wellicht, dat die zondeval zijn oorzaak zou vinden in de verleiding door een duivelsche macht. Hoe kan een verstandig mensch van de 20ste eeuw er nog een oogenblik aan denken, dat wij heusch op zulk een wijze tot het kwaad zouden zijn overgehaald!

Ik kan het niet helpen, maar ik moet al weer protesteeren tegen die vermeende somberheid en zwartgalligheid. Heb ik het in het voorafgaande opgenomen voor de leer van den val als voor een blijde leer, thans zou ik ongeveer hetzelfde willen doen met betrekking tot de leer betreffende den duivel. Wij kunnen hier natuurlijk niet ingaan op alles, wat daarmede samenhangt, wij spreken over dit onderwerp alleen in verband met den val van den mensch. Maar juist in verband met dien val van den mensch treedt het voornaamste, waarom het hier te doen is, klaar aan den dag. Laat ons eens aannemen, dat die leer omtrent den duivel een vergissing is, dat zulk een macht niet bestaat. Dan is bij gevolg de mensch ook niet van buiten af tot het kwade verleid. Waar komt het kwade

Sluiten