Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarin de Remonstranten steeds, zich voorgevend zeer rechtzinnig te zijn, hun aanvallen richtten tegen de scherpste uitlatingen van sommige supra-lapsariërs om zoo de taktiek van het „verdeel en heersch" toe te passen. De Contra-Remonstranten sloten zich steeds vaster aaneen tegen den gemeenschappelijken vijand.

Ten spijt van den steun der Staten van Holland en dank zij het ingrijpen van Prins Maurits, kon eindelijk na veel tegenwerking een Nationale Synode te Dordrecht bijeengeroepen worden en 13 Nov. 1618 geopend, die van internationale beteekenis is geworden, mede doordien er vertegenwoordigd waren de Buitenlandsche Geref. Kerken, t.w. uit Engeland, de Palz, Hessen, Zwitserland, Hessen, Brandenburg, Nassau, Bremen, Emden en Genève.

Na lange deliberaties en een weerstaan van de hardnekkige pogingen der Remonstranten om niet als aangeklaagden, maar als gelijkgerechtigden behandeld te worden, zijn zij in de 57e zitting van de Synode uitgesloten en is hun bevolen heen te gaan.

Besloten werd nu, dat de vier colleges (t.w. de afgevaardigden uit het buitenland, die uit het binnenland, de professoren en het moderamen) ieder zijn oordeel over de verschilpunten met de Remonstranten zou uitbrengen. 6 Maart 1619 begon men met de voorlezing der verschillende sententiën en twintig achtereenvolgende, geheime zittingen waren er mee bezet. In vorm verschilden ze veel van elkander, doch in inhoud waren ze geheel eenstemmig.

Na ampele besprekingen kreeg een commissie de opdracht om de Canones op te stellen; deze commissie bestond uit den Praeses der Synode Bogerman met zijn Assessoren, drie buitenlanders en drie Nederlanders (Walaeus, Polyander en Trigland); in drie weken tijds hadden zij een ontwerp klaar. Nadat de deelen in hun geheel meermalen in de volle Synode waren voorgelezen, werden de voorgestelde Canones unaniem aanvaard en door al de leden geteekend als hun eigen gevoelen. Evenzeer werden de voorrede en de narede of het besluit der Canones vastgesteld, alsmede de Verwerping van de voornaamste gevoelens der Remonstranten.

Met de grootste nauwkeurigheid en ernst, naar inhoud zoowel als naar bewoordingen, heeft aldus de Synode de Leerregels vastgesteld als Belijdenis der Gereformeerde

Sluiten