Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorgezien geloof, doch tot het geloof (9). De oorzaak der verkiezing is alléén het vrije welbehagen Gods (10). Deze verkiezing is naar haar wezen onveranderlijk en onherroepelijk (11).

Hoofdzaken, welke bij dit deel ter sprake komen, zijn o.a.:

I. De eigenschappen der praedestinatie.

De praedestinatie is eeuwig, onafhankelijk, onveranderlijk, onvoorwaardelijk, wijs, heilig, zeker en krachtig.

II. De grond der verkiezing.

Deze is het vrijmachtig welbehagen Gods, uit enkel genade. De Gemeente is verkoren tot het geloof, tot de heiligmaking, enz. („opdat zij Ef. 1:4).

IH. De omvang of inhoud der verkiezing.

Zij omvat niet alleen de Gemeente in Christus, maar ook het besluit tot de uitwerking en toepassing van heel het genadewerk tot de glorievolle herstelling van hemel en aarde toe.

IV. Het voorwerp der verkiezing.

God heeft niet maar een aantal losse enkelingen uit het gevallen menschelijk geslacht verkoren en hun Christus tot een Hoofd geschonken, maar Hij heeft Zich een volk, een gemeente in Christus Jezus verkoren; Christus is als Hoofd der Gemeente mèt die Gemeente saam voorwerp der uitverkiezing. Christus is dus niet alleen door den Vader verordineerd als Middelaar, maar ook door den Vader uitverkoren; niet in denzelfden zin als de Gemeente, daar Hij geen voorwerp van ontferming is, maar verkoren tot een bepaalden dienst, n.1. te zijn Hoofd Zijner Gemeente, die in Hem is uitverkoren, d.i. als dezulken, die; in Hem begrepen zijn en van welk Lichaam Hij het Hoofd is. Reeds in den eeuwigen Vrederaad vormen de uitverkorenen een organisme, een mystieke eenheid in hun verkoren Hoofd Christus. Doch tegelijk is het een persoonlijke verkiezing; de namen van de verkorenen zijn ieder afzonderlijk opgeschreven in

Sluiten