Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niets in dit Belijdenisschrift opgenomen, waartegen de supra-lapsariërs bezwaar hadden. (Zie o.a. art. 6 en ook de Nederlandsche Geloofsbelijdenis art. 16).

Eenige Schriftbewijzen.

De verkiezing is een eeuwig besluit Gods: Ef. 1 : 4, 5, 11; Rom. 8 : 29.

Zij is ten volle een kiezen van den één, met voorbijgaan van den ander: Rom. 9 : 13, 18, 21.

Zij ïs een kiezen van personen: Rom. 9 : 13, 23; Hand. 13 : 48.

Haar grond is Gods vrijmachtig welbehagen: Ef. 1 : 5, 11; Rom. 10 : 18, 21.

Zij is een verkiezing van personen in en om Christus: Ef. 1 : 4, 5.

God voert haar in onwederstandelijke genade uit: Rom. 8 : 29, 30; Matth. 22 : 14; Hand. 13 : 48.

Vragen.

1. Wie verwerpen de leer der praedestinatie en waarom?

2. Spreekt de Schrift nog in anderen zin van uitverkiezen of verkiezen door God of Christus?

3. Wat voor verschil is er tussehen welbehagen en willekeur ?

4. Welke groote dwaling heerscht er gewoonlijk onder de niet Gereformeerden en soms ook onder Gereformeerden omtrent de praedestinatie ? (Denk aan de Mohamedaansche leer der voorbeschikking). :

5. Strijdt de uitverkiezing niet met de rechtvaardigheid Gods?

6. Ook niet met de liefde Gods ? 1 1

7. Hoe verhoudt zich de praedestinatie tot 's menschen verantwoordelijkheid ?

8. Is het niet onverzoenlijk in tegenspraa.k met de leer der uitverkiezing, dat God toch ook aan niet-verkorenen het Evangelie laat verkondigen?

Bronnen.

De reeds genoemde werken en Ds. K. Fernhout: ,,De Leer der Uitverkiezing".

Sluiten