Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schrift verklaart echter, dat God Zich ontfermt, wiens Hij wil, en verhardt, wien Hij wil; Rom. 9 : 18; Matth. 13 : 11, 25, 26.

Art. 9. De Remonstranten: dat de oorzaak, waarom God het Evangelie tot het ééne volk meer zendt dan tot het andere, niet aan het welbehagen Gods te danken is, maar aan de meerdere waardigheid van dat volk. De Heilige Schrift ontkent dit: Deut. 10 : 14, 15; Matth. 11 : 21.

Eenige hoofdzaken.

I. Tegenover de Remonstranten en hun geestelijk nakroost handhaven wij, dat ePflit leven wel zekerheid van onze verkiezing te verkrijgen is. Hierin ligt zulk een rijke troost, dien men bij elke niet-Geref. beschouwing der zaligheid missen moet, omdat men daar altoos min of meer grond voor de zaligheid bij den mensch zoekt en er derhalve aan de onzekerheid een plaats moet ingeruimd blijven.

II. De wijze, waarop die zekerheid verkregen kan worden, gaat niet buiten de Schrift en ervaring om. God zou het ook rechtstreeks kunnen doen en Zijn kinderen door een zekere ingeving of onmiddellijke openbaring kunnen verzekeren van hun verkiezing en kindschap (het z.g.n. „inwendige woord"), maar dit is niet de weg, dien Hij daarvoor heeft aangewezen.

m. Er is groot onderscheid onder de geloovigen, ook ten aanzien van de verzekerdheid hunner verkiezing. Daar zijn allerlei oorzaken voor, en men moet zich hierin niet aan anderen meten en toetsen, maar zich benaarstigen zijn roeping en verkiezing vast te maken.

IV. De vruchten van de verzekerdheid der verkiezing zijn: toenemende ootmoed, aanbidding van Gods barmhartigheden en heiligmaking (2 Tim. 2 : 19). Hoe vaster en sterker verzekerd, des te dieper lof van 's Heeren Naam en des te teerder leven.

Sluiten