Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6e. dat zij soms voor een tijd het gevoel der genade verliezen.

In de zonden b 1 ij v e n liggen, is bij de bekeerden onmogelijk. Het kan lang duren, maar God laat ze nooit los. De volharding der heiligen rust op het onveranderlijk voornemen der verkiezing; daarom kan het zaad der wedergeboorte niet vergaan of uitgeworpen worden, en daarom brengt God door Zijn Woord en Geest ze weer tot bekeering, zoodat" ze:

le. van harte naar God bedroefd worden;

2e. verbroken van hart door het geloof begeeren en verkrijgen vergeving in Christus' bloed;

3e. weer de gemeenschap met God smaken;

4e. Hem roemen in Zijn liefde en trouw; en

5e. voortaan hun zaligheid met vreezen en beven des te naarstiger werken.

De diepste oorzaak van de volharding der heiligen ligt dus niet in den vrijen wil des menschen, maar in Gods barmhartigheid. Wat de geloovigen zelven aangaat, zouden ze ongetwijfeld in hun val blijven of verloren gaan, doch wat God aangaat, kan dit niet geschieden, want:

le. Zijn Raad is onveranderlijk;

2e. Zijn belofte onverbrekelijk;

3e. de roeping naar Zijn voornemen onherroepelijk;

4e. Christus' verdienste, voorbidding en bewaring kunnen niet krachteloos gemaakt worden;

5e. de verzegeling des Heiligen Geestes kan niet verijdeld of vernietigd worden.

In God Drieëenig ligt dus hun volharding tot den einde toe onwrikbaar vast.

Sluiten