Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET NIEUWE TESTAMENT.

HOOFDSTUK I.

Tan de geboorte van Jezus tot zijn optreden in het openbaar.

§ 1. elisabeth en maria.

4. Vraag Hoe werd de geboorte lan Johannes den Dooper aangekondigd?

Antw. De engel Gabriël verscheen aan den priester Zacharias bij het reukofteraltaar in den tempel en zeide tot hem, dat zijne vrouw Elisabeth een zoon zou krijgen, die Johannes moest worden genaamd.

Luc. 1:5, 6: „In de dagen van Heródes, den Koning van Judéa, was een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abfa, (1 Kron. 24: 10) en zijne vrouw was uit de dochters van Aaron, en haar naam Elisabeth.

En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heeren, onberispelijk."

In Luc. 1:14—17 lezen we, dat de Engel Gabriël zeide: „En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijne geboorte verblijden.

Want hij zal groot zijn voor den Heere: noch wijn noch sterken drank zal hij drinken, en hij zal met den Heiligen Geest vervuld worden, ook van zijner moeders lijf aan.

En hij zal velen der kinderen Israëls bekeeren tot den Heere, hunnen God.

En hij zal voor Hem heengaan, in den geest en de kracht van Elias, om te bekeeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk." (Maleachi 4 : 4—6).

Gabriël beteekent: man Gods.

Sluiten