Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Vr. Hoe werd Zacharias voor zijn ongeloof gestraft?

Antw. Omdat Zacharias aan de waarheid der engelen boodschap twijfelde en een teeken vroeg, zeide de engel, dat hij stom zou zijn tot op den dag, waarop de belofte Gods zou vervuld zijn.

Luc. 1:21, 22. „En het volk was wachtende op Zacharias, en waren verwonderd, dat hij zoo lang vertoefde in den tempel. Eu als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken; en zij bekenden, dat hij een gezicht in den tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom."

3 Vr. Tot wie werd de engel Gubriël nog meer gezondent Antw. De engel Gabriël werd ook gezonden tot Maria, die ondertrouwd was met Jozef, een timmerman te Nazareth, om haar te boodschappen, dat de kracht des Heiligen Geestes over haar zou komen en zij de moeder van den Zaligmaker zou worden, wiens naam Jezus moest wezen.

Luc. 1 :28, 29. „En de engel tot haar ingekomen zjjnde, zeide: wees gegroet, gij begenadigde! de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen.

En als zij hem zag, werd zij zéér ontroerd over dit zijn woord, en overleide, hoedanig deze groetenis mocht zijn."

Maria of Mirjam beteekent: de bitterlijk bedroefde.

4 Vr. Geloofde Maria het woord vnn den engel Gabrièl1 Antw. Ja; toen de engel verklaard had, dat bij den Heere geen ding onmogelijk is, zeide Maria: zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw Woord. (Luc. 1 :37, 38).

Luc. 1 : 31—33. „En zie, gij zult bevrucht worden, en eenen zoon baren en zult zijnen naam heeten Jezus.

Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden, en God de Heere zal hem den troon zijns vaders Davids geven; en hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid, en zijns koninkrijks zal geen einde zijn."

Luc. 1 : 46—50. „En Maria zeide: Mijne ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God mijnen Zaligmaker, omdat Hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken alle de geslachten; want groote dingen heeft aan mij gedaan Hij die machtig is, en heilig is Zijn Naam, en Zijne barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vreezen."

Sluiten