Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal, namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teeken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe."

Luc. 2 : 13, 14. „En van stonde aan was daar met den Engel eene menigte des hemelschen heirlegers, prijzende God en zeggende: Eere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de menschen een welbehagen !''

Luc. 2: 15, 16, 17. „En het geschiedde als de Engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan henengaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft doen verkondigen. En zij kwamen met haast en vonden Maria, Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeken gezegd was."

Dus wordt des Heeren volk geleid

Door 't licht, dat nu ontstoken is,

Tot kennis van de zaligheid,

In hunne schuldvergiffenis;

Die nooit in schooner glans verscheen,

Dan nu, door Gods barmhartigheên,

Die, met ons lot bewogen,

Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan,

Een star in Jacob op doet gaan.

De zon des heils doet aan de kimmen staan.

Lofz. Zacharias: 4.

§ 3. jezus' jeugd.

\. Vr. Wat geschiedde er met Jezus op den achtsten dag?

Aniw. Overeenkomstig des Heeren gebod (Gen. 17 : 12) werd het kindeke op den achtsten dag besneden en ontving den naam Jezus. (Zaligmaker).

Door de besnijdenis werd Jezus: kind der wet. Gal. 5:3. „En ik betuig wederom aan een iegelijk mensch die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de geheele wet te doen."

Gal. 4 : 4, 5. „Maar wanneer de volheid des tijds gekomen

Sluiten