Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen terug tot den toestand waarin Juda in de dagen van Koning Jotham verkeerde, toen het de voorhoven des Heeren betrad, het vette der rammen bracht en de hoogtijden van een doodigen godsdienst onderhield, waarbij het Woord des Heeren door den mond van Jesaja tot hen kwam zeggende: „wie heeft zulks van uwe handen geëischt, dat gij mijne voorhoven betreden zoudt? (Matth. 15:8). (Amos 6:6; Micha 6 : 6).

4. Vr. Hoe is er een einde gekomen aan Johannes' werkzaamheid ?

Antw. Herodes Antipas, de zoon van Herodes den Groote, (Matth. 2) die over Galilea viervorst was, heeft Johannes in den kerker geworpen en daarna laten onthoofden.

Johannes bestrafte Herodes, daar deze zich aan groote zonde schuldig gemaakt had door Heródias, de vrouw van zijn nog levenden broeder Filippus, te trouwen. Op verzoek van Balome, Herodias dochter, liet Herodes Johannes onthoofden.

De discipelen van Johannes hebben hem begraven (Matth. 14:3-12). — 1^2 jaar heeft Johannes gearbeid; hij is enkel ter wille van den Messias geboren en is dan ook van zijn kindsheid af van de wereld afgezonderd. Wat Jezus' getuigenis was aangaande Johannes kunnen we lezen: Matth. 11:7 —14; Luc. 7 : 24—28

In Samaria staat nog de Johannes-kerk, thans een moskee, waar volgens Hieronymus Johannes de Dooper zal begraven liggen en volgens de overlevering ook ter dood gebracht is.

God slaat een gram gezicht Op boozen, die Hem tegenstaan;

Hij doet hun naam met hen vergaan Door 't hoogste strafgericht.

Maar Hij ziet gunstig neer Op hem, die naar Zijn wetten leeft;

God is het, die hem uitkomst geeft,

Zijn grooten Naam ter eer. Ps. 34:8.

§ 2. doop van jezus; verzoeking in de woestijn.

1. Vr. Wanneer is Jezus gedoopt geworden?

Antw. Toen Jezus omtrent 30 jaar oud was liet Hij zich door Johannes in den Jordaan doopen. (Luc. 3 21).

Sluiten