Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Matth. 3 : 13 —15. Toen kwam Jezus van Galiléa naar den Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden (Mare. 1 :9; Luc. 3:21).

Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: mij is noodig van U gedoopt te worden en komt Gij tot mij?

Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem : laat nu af;: want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen."

2. Vr Wat qe*ch.ieitde. er hij den l)o -p van den Heiland ï Antw. „En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd en Jezus ook gedoopt was, en bad, dat de hemel geopend werd en dat de H. Geest op Hem nederdaalde, in lichamelijke gedaante, gelijk eene duif; en dat er eene stem geschiedde uit den hemel zeggende: Gij zijt mijn geliefde Zoon, in U heb Ik mijn welbehagen!" (Luc. 3:21, 22)

Jes. 11:2. „En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreeze des HEEREN." Zie ook Joh. 3:34 en Joh. 1:32.

Jezus is zelf ook gedoopt gelijk Hij besneden is. Hij was onder de wet ingegaan om een zondig volk in een weg van schuldoverneming en geheele gehoorzaamheid te verlossen.

Misschien dat Johannes door het zien van de kudden lammeren, die uit de weiden van Peréa, over de veren van den Jordaan gedreven werden, om op het Paaschfeestr dat aanstaande was (Joh. 2 : 13) geslacht te worden in den tempel, levendig herinnerd werd aan het Lam Gods. Joh. 1 : 35, 36, 37. „Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit zijne discipelen; en ziende op1 Jezus, daar wandelende, zeide hij: ziet, het Lams Godsf En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus." — Andréas was een van die twee.

3. Vr. Wat is er na den Doop met Jezus geschied?

Antw. Jezus werd door den Geest in de woestijn geleid,, vertoefde daar veertig dagen al vastende en werd door den duivel driemaal verzocht (Luc. 4:1—11).

Vóór dat de wereld Jezus nog leert kennen moet Satan ondervinden dat hij, de overste dezer wereld, niets aan Jezus heeft (Joh. 14 : 30) en dat Jezus met goddelijke kracht komt om den sterkgewapende zijn vaten te ontrooven en de werken des duivels te verbreken (Luc. 11 : 21, 22).

Sluiten