Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verzoeking van Jezus behoort tot de vervulling van zjjn ambt. Hij zal Satan aanstonds zijn sterkte en zondeloosheid toonen. De hel zal Hem aanstonds moeten kennen als den Losser van Sion die den koninklijken weg gaat en die de overwinnaar is van den menschenmoorder van den beginne. Hij is de sterke Held bij Wien de Heere hulpe besteld heeft; Hij is de Leeuw uit Juda's stam.

In het wederstaan van de verzoekingen komt uit, dat de Heiland zich veilig weet in Gods hand en in Gods weg, doende Gods wil.

Hij weet, dat de mensch wel buiten brood kan (Israël 40 jaar in de woestijn; Elia aan de beek Krith en te Zarfath) maar de mensch kan niet buiten God en Zijn Woord. Het is beter honger te lijden onder de ervaring van Gods gunst, dan spijze zich toe te eigenen in een ■door God verboden weg.

De volgorde van de verzoekingen is waarschijnlijk bij Mattheüs het meest juist: steenen in brood veranderen; op de tinne des tempels; op een hoogen berg gebracht.

„Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden Hem" (Matth. 4:11).

Jezus verdedigde zich tegenover Satan met het "Woord Gods. Ef. 6 : 17. „En neemt het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord."

Want God heeft zijn getuigenis gegeven

Aan Jacobs huis; een wet om naar te leven, Die Israël zijn nageslacht moet leeren,

Opdat men nooit haar kennis moog' ontberen.

God vordert, dat de naneef, eeuwen lang,

Yan kind tot kind, dit onderwijs ontvang'.

Ps. 78:3.

§ 3. jezus optreden en zijn discipelen.

-1. Vr. Wat lezen we van Jezus na zijn verzoeking door Satan in de Woestijn f

Antw. Als de duivel van Jezus geweken is keerde Jezus, door de kracht des Geestes, wederom naar Galiléa en Hij leerde in hunne synagogen en werd van allen geprezen. (Luc. 4: 13—15).

2. Vr. Ging Jezus alleen o[ was Jezus vergezeld van anderen? Antw. Jezus koos zich zelf een kring van 12 discipelen,

Sluiten