Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Joh. 3 : 36 „die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leYen; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem."

3. Vr Hoe noemde Jeins zich nog meer?

Antw. Hij zeide: „Ik ben het licht der wereld„het brood des levens, dat uit den hemel is nedergedaald"; „de goede Herder", „de ware wijnstok", „de deur der schapen."

Joh. 1:19. Joh. 6:33, 48; Joh. 10:14; Joh. 15:1. Joh. 10 : 7, 9.

4. Vr. Wie varen uil hel volk degenen, met wie Jeins het meest verkeerde?

Antw. De tollenaars en zondaars kwamen tot Hem en Hij ontving hen, at en dronk met hen tot groote ergernis der Farizeën en Schriftgeleerden, die niet wisten dat zij zondaren waren. (Matth. 9 : 10 en 11).

Mare. 2:17 „En Jezus dat hoorende, zeide tot hen: die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van noode, maar die ziek zjjn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekeering" — (zijn discipel Mattheus was een tollenaar geweest. Matth. 9:9:)

Luc. 19 : 10 „Want de Zoon des menschen is gekomen om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was." (Zacheus).

Joh. 3:3 „Jezus zeide: „voorwaar, voorwaar zeg ik u: tenzij dat iemand wederom geboren worde, liij kan het koninkrijk Gods niet zien."

Van de vrouwen, die Jezus volgden, zijn ons het meest bekend: Maria Magdalena, van wie 7 duivelen uitgeworpen waren ; Johanna, de vrouw van Chuzas, den rentmeester van Herodes; Maria, de moeder van Jacobus en Joses; Salóme, de vrouw van Zebedeüs, en Susanna. (Luc. 8:2 en 3 ; Matth. 27 : 56).

Komt, luistert toe, gij godgezinden,

Gij, die den HEER van harte vreest,

Hoort, wat mij God deed ondervinden,

Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest.

'k Sloeg heilbegeerig 't oog naar boven,

Ik riêp den HEER ootmoedig aan;

Ik mocht met mond en hart Hem loven,

Hem, die alleen mij bij kon staan. Ps. 6G: 8

Sluiten