Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Luc. 14:23. „En de heer zeide tot den dienstknecht.' ga uit in de wegen en heggen en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde: want ik zeg ulieden, dat niemand van die mannen, die genood waren, mijn avondmaal smaken zal."

Luc. 14:28. „Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder en overrekent de kosten, of hij ook heeft hetgeen tot volmaking noodig is?"

3. Vr. Welke gelijkenissen bevat Lucas 15?

Antw. In Lucas 15 lezen we de gelijkenissen van het verloren schaap, den verloren penning en den verloren zoon.

Schaapskooi.

Luc. 15:17—20. „En tot zich zeiven gekomen zijnde,, zeide hij: hoe vele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger! Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen: Vader! ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u; en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, maak mij als een van uwe huurlingen. En opstaande, ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toeloopende, viel hem om zijn hals en kuste hem "

Sluiten