Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woorden, dat Hij medenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op den berg om te bidden.

En als hij bad werd de gedaante Zijns aangezichts veranderd en Zijne kleeding wit en zeer blinkende. En ziet, twee mannen spraken met Hem, welke waren Mozes en Elia." Luc. 9:28-30.

Of de berg der verheerlijking de berg Thabor is geweest weten wij niet; meer waarschijnlijk i9 het een van de toppen van den zuidelyken Anti-Libanon geweest.

Mozes, de vertegenwoordiger der wet, en Elia, de vertegenwoordiger der profeten, verschijnen in heerlijkheid en zeiden zijn uitgang, dien Hij zou volbrengen te Jeruzalem.

„En Petrus zeide: Meester! het is goed, dat wij hier zijn en laat ons drie tabernakelen maken, voor U eenen en voor Mozes eenen en voor Elias eenen; niet wetende wat hij zeide." Luc. 9 : 83. (Matth. 17; Mare. 9; Luc. 9).

Genezing van een bezetene, dien zijne discipelen niet hadden kunnen genezen. Mare. 9 : 14—19.

Jezus trekt zich terug te Kapernaüm en kondigt op weg daarheen voor de tweede maal aan, dat Hij een gewelddadigen dood zal sterven Mare. 9: 32. Matth. 28 : 2—4.

Jezus betaalt de schatting, waarvoor Petrus een stater of Joodsche sikkel (zijnde 4 drachmen of f 1.40) uit de

Koperen Sikkels. Zilveren.

bek van een visch haalt, 't Was een belasting voor de onkosten van den tempeldienst (Ex. 30:13; 2 Kron. 24:9). Matth. 17:27.

Jezus stelt 70 zijner volgelingen tot evangelisten aan. Luc. 10 : 1. Vervolgens richt Jezus zij n aangezicht om naar Jeruzalem te reizen, Luc. 9 : 51, waarschijnlijk ter bijwoning van het Loofhuttenfeest, en bezoekt het huisgezin van Martha en Maria. Luc. 10 : 38—42,

Sluiten