Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bondsvolk, nog eens voor 't laatst waarschuwen, aankondigend het gericht, dat de Heere in zijn rechtvaardigheid, na lang wachten, over hen brengen zou.

3. Yb. Wat deed Jezus dienzelfden dag m den tempel?

Antw. „En Jezus ging in den tempel Gods en dreef uit allen, die verkochten en kochten in den tempel en keerde om de tafelen der wisselaars en de zitstoelen dergenen, die de duiven verkochten.

En Hij zeide tot hen: er is geschreven: Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden; maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt." Matth. 21 : 12, 13.

Den vorigen avond (Zondag avond) had Jezus met droefheid naar den tempel gezien. Mare. 11 : 11.

4. Vr. Welke gesprekken houdt Jezus nog te Jeruzalem tot de schare?

Antw. Jezus prijst een arme weduwe, die twee penningen, al haar leeftocht zijnde, in de schatkist wierp en voorspelt, dat van den prachtigen tempel geen steen op den anderen zal blijven, die niet zal worden afgebroken. Luc. 21.

Gij, die geducht zijt in vermogen,

Verdraagt de goddeloosheid niet;

Gij zult, o God, Die 't al doorziet,

Den booze, voor Uw heilig' oogen Geenszins gedoogen.

Maar geef Uw dierb'ren gunstelingen.

Wier geest in U zijn sterkte vindt.

Wier hart Uw naam oprecht bemint,

In U vol vroolijk op te springen,

En blij te zingen.

Fs. 5:4, 11.

§ 3. GESPREKKEN EN GELIJKENISSEN.

1. Vr. Heeft Jezus nog veel geleerd in de laatste dagen van zijn leven ?

Antw. Nadat de haat van de Priesters en de Farizeën duidelijker gezien werd, sprak Jezus nog enkele gelijkenissen tot waarschuwing, zooals van de booze landlieden, van de 5 wijze en 5 dwaze maagden en van de talenten, om daarna het laatste oordeel aan te kondigen.

3 strikvragen aan Jezus voorgelegd; de lste over de

Sluiten