Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

totdat ik heenga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en twee zonen van Zebedéus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide Hij tot hen: Mijne ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met mij." Matth. 26:36—38.

„En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van mij voorbijgaan! doch niet, gelijk ik wil, maar gelijk Grij wilt." (Matth. 26 : 39).

2. Vr. Wal Geschiedde in Gethsémané?

Antw. De Heiland werd bedroefd en beangst tot den dood toe, waarbij het zweet in druppelen bloeds veranderde, driemaal tot den Vader biddende met dezelfde woorden.

Terwijl Jezus bad en veel lijden doormaakte sliepen Zijn discipelen. „En Hij kwam en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Simon! slaapt gij ? kunt gij niet één uur waken? Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vleesch is zwak.'' (Mare. 14 : 37, 38.

3. Vr. Wat leien we dal er daarna geschiedde?

Antw. „Judas, een van de twaalven kwam, en met hem een groote schare, met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks. En terstond komende tot Jezus, zeide hij: wees gegroet, Rabbi! en hij kuste Hem." Matth. 26 : 47 en 49.

4. Vr. Wat deed Petrus, toen de Heiland werd gevangen genomen ?

Antw. Petrus trok zijn zwaard, dat hij uit de Paaschzaal meegenomen had en hieuw het oor van Malchus, des Hoogepriesters dienstknecht, af.

„Toen zeide Jezus tot hem: keer uw zwaard weder in zijne plaats; want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij, dat Ik mijnen Vader nu niet kan bidden en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen bijzetten? Matth. 26:51, 53.

„En Jezus raakte zijn oor aan en heelde hem." (Luc. 22 : 51.)

„Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het ben:

Sluiten