Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorst van Galilea, om diens oordeel te vernemen maar deze zond hem terug, zeggende: ik vind geen schuld in Hem.

4. Vb. Wat deed Pilatus met Jezus om het medelijden bij de schare op ie wekken ?

Antw. Pilatus liet Jezus geeselen, de krijgsknechten vlochten een kroon van doornen en wierpén Hem een purperen kleed om, waarna Pilatus tot de schare zeide: zie, de mensch! (Joh. 19).

„En op het feest was de Stadhouder gewoon den volke éenen gevangene los te laten, welken zij wilden. En zij hadden toen een welbekenden gevangene, genaamd BarAbbas.

En de stadhouder zeide tot hen: welken van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En zij zeiden: Bar-Abbas.

Toen liet hij hun Bar-Abbas los, maar Jezus gegeeseld hebbende, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden." (Matth. 27:15, 19, 21, 26).

Dit is, dit is de poort des HKEREN;

Daar zal 't rechtvaardig volk door treên, Om hunnen God ootmoedig t' eeren,

Voor 't smaken Zijner zaligheên.

Ik zal Zijn naam en goedheid prijzen;

Gij hebt gehoord ; Gij zijt mijn Geest,

Door Uw ontelb're gunstbewijzen,

Tot hulp, en heil, en vreugd geweest.

Ps. 118: 10.

§ 6. jezus kruislijden en zijn begrafenis.

1. Vr. Waar is Jezus gekruisiqd geworden ?

Antw. De Joden leidden Jezus naar Golgotha, alwaar zij Hem kruisten, hangende tusschen twee moordenaars.

Van Pilatus huis ging het door de Stefanuspoort naar Golgotha.

Simon van Cyréne werd gedwongen Jezus kruis te dragen (Matth. 27:32; Mare. 15:21) en onderweg sprak Jezus tot de vrouwen van Jeruzalem „ween niet over Mij, maar ween over u zelf." (Luc. 23 : 17—31).

„En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op

Sluiten