Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Voorwaar zeg Ik u, heden zult gij roet mij in het

paradijs zijn." . n ,,

„Eli! Eli! lama sabachtani; d. 1. Mijn God, Mijn bod:

waarom hebt Gij Mij verlaten ?'

„Mij dorst."

„Het is volbracht."

„Vader! in uwe handen beveel Ik Mijnen geest! 3. Vr. Welke teekenen geschiedden terwijl Jtzus aan het kruis hing ?

Antw Van do 6de tot de 9de ure werd de zon verduisterd en er was donkerheid over de geheele aarde en het voorhangsel des Tempels scheurde middendoor. De aarde beefde, de Steenrotsen scheurden en de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, weiden opgewekt. (Matth. 27 : 51, 52).

„Als nu de hoofdman over honderd zag wat er geschied •was, verheerlijkte bij God en zeide: waarlijk deze mensch

was rechtvaardig.

En alle de scharen die samen gekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hunne borsten," Luc. 23:47, 48.

De Joden rekenden de uren van den dag van 's morgens. 6 uur tot 's avonds 6 uur. Van de 6de tot de 9<Je ure was dus van 12 tot 3 uur 's middags.

4 Vr. Wie hebben Jeius begraven?

Antw. Jozef van Arimathéa en Nicodemus hebben Jezus begraven in een nieuw graf, dat in een rotssteen, in den hof van Jozef gelegen, was uitgehouwen. En ook de vrouwen aanschouwden het graf.

Een open en een gesloten graf.

Aan Jezus wordt koninklijke eere bewezen nazijn

Sluiten