Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dood. Een gewicht van 37 nieuwe ponden van mirre en aloë werd gebruikt om er de lijkwade mede te bestrijken en in het nieuwe familiegraf van Jozef werd Hij neergelegd (Neh. 2:3; Jes. 53:9).

5. Vr. Wat deden de vijanden vnn Jezus na, zijn dood?

Antw. De Overpriesters en de Farizeën hebben het graf verzegeld en stelden een wacht van soldaten rondom. Matth. 27:62—66.

De vijanden zelf maken dat straks de opstanding van Jezus als een wonder Gods zal moeten worden beschouwd. Zij verhinderen dat aan het werk van een 's menschenhand ooit zou kunnen worden gedacht! God zelf bewaarde het lichaam van Jezus in het graf tegen de ontbindende kracht, des verderfs. (Hand. 2:31, Ps. 16:10).

Maak Uwe weldaan wonderbaar:

Gij, die Uw kindren wilt behoeden

Voor 's vijands macht en vrees'lijk woeden

En hen beschermt in 't grootst gevaar.

Wil mij Uw bijstand niet onttrekken;

Uw zorg bewaak' mij van omhoog;

Bewaar m' als d'appel van het oog

Wil mij met Uwe vleug'len dekken. Ps. 17:4.

§ 7. opstanding en verschijningen van jezus.

1. Vr. Is Jezus in den dood gebleven'

Antw. Neen, Jezus, die des Vrijdagsavonds begraven is geworden, voor den Sabbath, is aan den morgen van den derden dag, op Zondag, opgestaan, gelijk Hij voorzegd had.

In de opstanding van Jezus uit de dooden blijkt dat de wereld, die Christus verwerpt, het zal verliezen en voor Gods Gemeente wordt een eeuwige victorie verzekerd.

Geen enkele van de discipelen is door den Joodschen Raad in staat van beschuldiging gebracht, hoewel het Sanhedrin aan de wachters beval oin valschelijk te vertellen, dat de discipelen het zegel verbroken hadden en het lichaam van Jezus gestolen.

Aan geen enkele van Jezus vijanden heeft de Heiland zich geopenbaard.

2. Vr. Heejl Jezus zich na Zijne opstanding uit de dooden nog aan de menschen vertoond?

Antw. Ja, we lezen dat Jezus zich levend vertoond heeft

Sluiten