Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij ons terecht geprezen,

Zoo is Uw roem gerezen,

En bij de volken zeer vermaard,

Tot aan het uiterst' eind der aard. Uw rechterhand, die 't kwaad niet duldt,

Is met gerechtigheid vervuld. Ps. 48:4.

§ 2. de gemeente te jeruzalem.

1. Vr. Hoe kwam het dat de Gemeente te Jeruzalem grooter werd'

Antw. De Heere, die, op de prediking van Petrus, omtrent 3000 op den Pinksterdag tot bekeering bracht, deed nog dagelijks tot de Gemeente toe, bizonderlijk door teekenen en wonderen van de discipelen.

2. Vr. Welk wonier, door de discipelen verricht, is u bekend.'' Antw. Petrus en Johannes genazen een 40-jarigen kreupelgeborene, waarvoor de hoofdman des tempels hen gevangen zette en de Joodsche Raad hen bestrafte.

Hand. 3:9. „En Petrus zeide: zilver en goud heb ik niet; maar hetgeen ik heb, dat geve ik u: in den naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel!

Hand. 4 : 3. „En zij sloegen de handen aan hen en zetten ze in bewaring tot den anderen dag: want het was avond."

Hand. 4: 9, 10. Alzoo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mensch geschied, waardoor hij gezond geworden is; zoo zij u allen kennelijk, en het gansche volk van Israël, dat door den naam van Jezus Christus, den Nazaréner, dien gij gekruist hebt, welken God van de dooden heeft opgewekt, door Hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. '

Hand, 4: 18. „En als zij hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan, dat zij ganscheljjk niet zouden spreken, noch leeren, in den naam van Jezus."

3. Vr. Was er nok onkruid onder de tarwe?

Antw. Terwijl wij van Joses of Barnabas, een Leviet uit Cyprus, lezen, dat hij zijn akker verkocht en het geld aan de voeten der Apostelen leide voor de armen, staat ons ook het bedrog van Ananias en zijne vrouw Saffira beschreven. (Hand. 4 36. 37. — Hand. 5:1-10).

Ananias en Safffra hadden land gekocht en brachten

Sluiten