Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een deel van het ontvangen ^eld aaa de voeten van de

apostelen terwijl zij evenwel uitdrukkelijk verklaarden dat -het de geheele opbrengst was. Toen zeide Petrus, dat zij niet den menschen, maar Gode gelogen hadden; als straf voor hun zonde vielen zij hierop dood neder.

4. Vr. Welk ambt onUtond nna.it dat der apostelen*

Axrw. Voor de verzorging der armen werden zeven mannen gekozen, diakenen geheeten. Hun was de bediening der nooddruftigen opgedragen terwijl aan de apostelen het gebed en de bediening des Woords bleven toevertrouwd. (Hand. 6:5, 6).

Hand. 6 :2—5. „En de twaalven riepen de menigte der discipelen tot zich, en zeiden: het is niet behoorlijk, dat wij het "Woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Ziet dan om, broeders! naar zeven mannen uit u, die goede getuigenis hebben, vol des Heiligen (ieestes en der wijsheid, welken wij mogen stellen over deze noodige zaak. Maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des Woords.

En dit woord behaagde aan al de menigte; en zij verkozen Stéfanus, een man vol des H. («eestes en des geloofs en Filippus, en Próchorus, en Nicanor en Timon en Parmenas en Nicolaüs, een jodengenoot van Antiochië."

Doch gij, mijn ziel. het ga zoo 't wil,

Stel u gerust, zwijg Gode stil;

Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken.

Hij is mijn rots, mijn heil in nood,

Mijn hoog vertrek, Zijn macht is groot:

lk zal noch wank'len, noch bezwijken.

In God is al mijn heil, mijn eer,

Mijn sterke rots, mijn tegenweer;

God is mijn toevlucht in het lijden.

Vertrouw op Hem, o volk, in smart,

Stort voor Hem uit uw gansche hart:

God is een toevlucht t' allen tijden. Ps. 62:4, 5.

§ 3. STÉFANUS. — SAULUS. — FILIPPUS.

4. Vk. Wie is de meest bekende van de eerste diakenen te Jeruzalem

Antw. Stéfanus, de diaken, was een man vol des Geestes,

Sluiten