Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij het bereidden, viel over hem ceno vertrekking van zinnen. En hij zag den hemel geopend en een zeker vat tot hem nederdalen, gelijk een groot linnen laken,

aan de vier hoeken gebonden en nedergelaten op de aarde. In hetwelk waren al de viervoetige dieren der aarde en de wilde en de kruipende dieren en de vogelen des hemels. En er geschiedde een stem tot hem sta op, Petrus! slacht en eet. Maar Petrus zeide: geenszins, Heere! want ik heb nooit gegeten iets, dat gemeen of onrein was." (Hand. 10:10 —14).

Oostereche huizen.

4. Vr. Wat weet ge van Cornelius?

Antw. Cornelius, een Romeinsch hoofdman te Caesarea, een heiden, vreesde God en werd, met zijn huis, door Petrus gedoopt.

En zij zeiden tot Petrus: Cornelius, een hoofdman over honderd, een rechtvaardig man en vreezende God en die goede getuigenis heeft van het gansche volk der Joden, is door Goddelijke openbaring vermaand van een heiligen engel, dat hij u zou ontbieden te zijnen huize, en dat hij van u woorden der zaligheid zou hooren." (Hand. 10 : 22.)

Dan zal, na zooveel gunstbewijzen,

't Gezegend heidendom 't Geluk van van dezen Koning prijzen,

Die Davids troon beklom.

Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen,

Bekleed met mogend heen;

De HEER, in Israël geprezen,

Doet wond'ren, Hij alleen. ps. 72:10.

Sluiten