Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 7. paulus derde zendingsreis. (Hand. 18:23—21:17).

1. Vr. Waar hee/t Paulus op zijn 3<*« zendingsreis voornamelijk hét Evangelie verkondigd'

Antw. Nadat Paulus Galatië en Frygië bezocht had ging hij naar Efeze, de hoofdstad van KI. Azië, en predikte daar ruim 2 jaar het Evangelie, voor héél de provincie tot rijken zegen.

„En hij ging in de synagoge en sprak vrijmoedig, drie maanden lang met hen handelende en hun aanradende de zaken van het Koninkrijk Gods. Maar als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaad sprekende van den weg des Heeren voor de menigte, week hij van hen, en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van zekeren Tyrannus. En dit geschiedde twee jaren lang." (Hand. 19:8, 9).

2. Vr. Wat lezen we als bizonderheid van Paulus' verblijf te Efeze ?

Antw. „En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus; alzoo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden de zweetdoeken of gordeldoeken en dat de ziekten van hen weken en de booze geesten van hen uitvoeren." (19:11, 12).

In zijn werk werd Paulus ter zijde gestaan door eenige evangelisten; van éen dezer, Epaphras, weten wij, dat hij de gemeente te Colosse grondde. (Coll. 1 : 7). Paulus schreef hier den brief aan de Galatiërs en schreef ook aan Corinthe.

Efeze is geworden de moedergemeente van Klein-Azie. Was een brandpunt van handel en beschaving, wetenschap en kunst.

3. Vr. Welk oproer ontstond te Efeze?

Antw. Demétrius, een zilversmid, die zilveren tempeltjes van de godin Diana maakte en verkocht en door Paulus' gezegenden arbeid veel schade leed, verwekte een groot oproer, waarbij de volksmenigte twee uren achtereen riep: „groot is de Diana der Eféziërs!"

„Zij riepen dan de eene dit en de andere wat anders. want de vergadering was verward en het meerder deel wist niet, om wat oorzaak zij samengekomen waren." (Hand. 19:32).

Sluiten