Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40 Joden, die door Paulus' neef ontdekt werd, liet Lysias den gevangen discipel naar den stadhouder Felix. te Cesaréa brengen om aldaar verhoord te worden.

„En Felix beval den hoofdman over 100, dat Paulus zou bewaard worden en verlichting hebben, en dat hij niemand van de zijnen zou beletten hem te dienen of tot hem te komen." (Hand. 24 : 23).

3. Vr. Wat antwoordde Felix, toen Paulus met ernst tot hem en zijne vrouw Drusilla sprak9

Antw. „En als Paulus handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomend oordeel, Felix zéér bevreesd geworden zijnde, antwoordde: „voor ditmaal ga heen; en als ik gelegenen tijd zal hebben bekomen, zoo zal ik u tot mij roepen." (Hand. 24 : 25)

„En te gelijk ook hopende, dat hem van Paulus geld gegeven zou worden, opdat hij hem losliet; waarom hij hem ook dikwijls ontbood en sprak met hem. Maar als 2 jaren vervuld waren kreeg Felix Porcius Festus in zijne plaats; en Felix, willende den Joden gunst bewijzen, liet Paulus gevangen." (Hand. 24 : 26, 27).

4. Vr. Wat wilde Festus doen met Paulus?

Antw. Festus, de nieuwe Eomeinsche stadhouder, de opvolger van Felix, wilde Paulus aan den Joodschen Eaad te Jeruzalem overgeven, maar Paulus beriep zich, als Romeinsch burger, op den Keizer.

„En als eenige dagen voorbijgegaan waren; kwamen de Koning Agrippa en Bernice, zijne zuster, te Cesaréa om Festus te begroeten (vers 13).

„Des anderen daags dan, als Agrippa gekomen was en Berm'ce met groote pracht, en als zij ingegaan waren in het rechthuis, met de oversten over duizend en de mannen, werd Paulus op bevel van Festus voorgebracht.

5. Vr. Wal antwoordde Festus na, de verantwoording van Pu u lusf

Antw. „En als hij deze dingen tot verantwoording sprak zeide Festus met groote stem: gij raast, Paulus! de groote geleerdheid brengt u tot razernij."

6. Vr. Wat zeide Koning Agrippa bij deze gelegenheid?

Antw. En Agrippa zeide tot Paulus: gij beweegt mij bijna een Christen te worden. En Paulus zeide: ik wenschte wel

Sluiten