Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van God, dat, èn bijna èn geheellijk, niet alleen gij, maar ook allen, die mij heden hooren zoodanigen wierden, gelijk als ik ben — uitgenomen deze banden. Hand. 26:28, 29.

Hand. 26 : 31, 32. „En ter zijde gegaan zijnde spraken zij tot elkander, zeggende: deze mensch doet niets des doods of der banden waardig. En Agrippa zeide tot Festus: deze mensch kon losgelaten worden, indien hij zich op den Keizer niet had beroepen."

Och, mocht ik, in die heilige gebouwen,

De vrije gunst, die eeuwig Hem bewoog,

Zijn lieflijkheid en schoonen dienst aanschouwen!

Hier weidt mijn ziel met een verwond'rend oog.

Want God zal mij, opdat Hij mij beschutt',

In ramp en nood versteken in Zijn hut;

Mij bergen in 't verborgen van Zijn tent,

En op een rots verhoogen uit d' ellend'. ps. 27:3.

§ 9. paulus' reis naar rome.

1. Vr. Wat overkwam, Paulus op zijne reis naar Rome? Antw. Bij het eiland Melite of Malta leed Paulus schipbreuk, na 14 daag rondgezwalkt te hebben op het water, doch hij werd met allen, die op het schip waren, gered.

Eerst van Cesaréa, langs Cyprus, naar Myra (z. w. kust van kl. Azië).

Te Myra op een ander schip overgegaan; langs Kreta. Daar wilde Paulus overwinteren, maar de hoofdman wilde doorvaren. Een vreeselijke stormwind, Euroclydon geheeten, overviel hen en zij werden in de Adriatische zee veertien dagen (vers 27) heen en weer geworpen. De scheepslieden wilden heimelijk vluchten met de boot, maar Paulus verhinderde dit (vers 31). Hij raadde allen aan wat spijze te nemen; ook zeide hij: niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. Het voorschip bleef vastzitten en het achterschip brak. Zwemmende, of drijvende op planken en stukken van het schip, kwamen allen aan land i zij waren op het eiland Melite (28 : 1).

2. Vr. Welk ongevol overkwam Paulus op hel eiland Melite? Antw. Paulus werd door een adder gebeten, maar bleef ongedeerd. De bewoners van het eiland zeiden, dat hij een God was.

Sluiten