Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paulus bleef 3 dagen bij Publius, die zijn landhoeve daar had; hij genas den vader van Publius, die krank was en als dit geschied was kwamen ook de anderen tot hem, die krankheden hadden en werden genezen.

En na 3 maanden voeren zij af in een schip van Alexandrië, dat in het eiland overwinterd had, hebbende tot een teeken Castor en Pollux, (vers 11.)

Van Syracuse ging het naar Regium; daarna kwam men te Putéoli (bij Napels), waar zij zeven dagen bij de broeders bleven; vervolgens ging het naar Rome.

3. Vb Hoe ontving men Paulus te R»me f

Antw. „En van daar kwamen de broeders, van onze zaken gehoord hebbende, ons te gemoet tot Appius' markt en de Drie Tabernen; en Paulus hen ziende dankte God en greep moed. (Hand. 28 : 15)

4. Vr. Hoe leefde Pnului te Rome?

Antw. Paulus betrok met een soldaat, die hem bewaakte, een huurhuis, ontving de Joden in zijn woning en predikte twee jaren het Koninkrijk Gods, met alle vrijmoedigheid ongehinderd sprekende van Jezus Christus.

Let toch en zie op vromen en oprechten;

Want wat men denkt van d'uitkomst hunner paan, God kroont met vree het einde Zijner knechten,

Maar, durft men stout des Heeren wet versmaan,

Dan zal Gods wraak den berg van hoogmoed slechten, En 't boos geslacht, ten grond toe, doen vergaan.

Ps. 37:19.

Sluiten