Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1000. Salomo. Tempelbouw 1 Kon. 5 en 6.

975. Scheuring van het Rijk. Rehabeam, Jerobeam.

975—722. Bestaan van het rijk van Israël. Achab. — Izébel. — Elia. — Elisa. Naaman de Syriër 2 Kon. 5.

722. Salmanasser IV, Koning van Assyrië, neemt

Samaria in.

975—586. Bestaan van het Rijk van Juda; ruim 130 jaar langer bestaan dan het Rijk van Israël.

750—700. De profeet Jesaja, tijdens de Koningen Uzzfa, Jotham, Achaz en Hiskfa.

727—609. ïïiskia. — Manasse. — Josia.

586. Nebukadnezar, Koning van Babel, verwoest

Jeruzalem in het elfde jaar van Zedekia.

550. Ezechiël.—Daniël. (Sadrach, Mesach en Abednego).

536. Terugkeer. Haggaï. — Zacharia. — Ezra. —

Nehemia. — Maleachi. Yan de lste wegvoering in 606 (Daniël) tot 536 edict van Cyrus of Kores is juist 70 jaren (ballingschap).

400 Ongeveer 400 jaar vóór Christus hield de profetie

op. Nu volgt een tijdperk van 400 jaar waarover de Bijbel zwijgt, die de geschiedenis eerst weder opvat bij het jaar 1, de geboorte van Christus. Over deze vierhonderd jaar vinden wij mededeelingen in de boeken der Makkabeën (apocriefe) en in die van Flavius Josephus, den Joodschen geschiedschrijver.

300. Egypte heerscht over Palestina.

100. Syrië heerscht over Palestina.

160. De Makkabeën.

63. De Romeinen in Judea.

40. Koning Herodes I.

Van onze Tijdrekening.

1. Jezus geboorte.

33. Jezus'kruisiging en opstanding. Gemeentestichting.

35. Stéfanus.

43. Cornelius bekeerd.

45. Eerste zendingsreis van Paulus.

50. Eerste Kerkvergadering. Hand. 15.

61. Paulus te Rome.

70. Jeruzalem verwoest.

100. Johannes sterft.

Sluiten