Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

422. Concilie van Hippo, de kanon van het N. Testament

(lijst van N. Testamentische boeken) vastgesteld.

430. Patricius predikt het evangelie in Ierland. Colum-

banus in Frankrijk en Zwitserland.

451. Leo de Groote, bisschop van Rome vestigt het

pauselijk gezag.

476. Germaansche stammen veroveren Italië. Einde van

het Romeinsche rijk in het Westen. In 't Oosten blijft het Romeinsche rijk bestaan onder den naam: van het Grieksche of Byzantijnsche rijk, met Byzantium of Constantinopel (de stad van Constantijn den Groote) tot hoofdstad.

496. Clovis, koning der Franken, christen geworden.

529. Benedictus van Nursia brengt in het geheele mon¬

nikenwezen van het Westen éénheid, orde en wet. (3 beloften van armoede, kuischheid, gehoorzaamheid} De Benedictijnen.

590—604. Gregorius de Groote algemeen als Paus te Rome erkend.

596. Augustinus, zendeling in Engeland; gezonden door

Paus Gregorius.

II. De Kerkgeschiedenis der Middeleeuwen. 600—1517.

a. De uitbreiding van de Kerk in het Westen; de opkomst v. h. pausdom, van Gregorius 1 (o90) tot Gregorius VII (Heidebrand) 1073.

611. Optreden van Mohammed te Mekka in Arabië.

622. Vlucht uit Mekka naar Medina, omdat niemand van

hem wil weten. (Hedschra 22 Juli 622) Mohammed predikt den Islam d. i. de onderwerping aan Allah»

638. De Mohammedanen veroveren Jeruzalem en daar¬

mede geheel Palestina en Syrië.

641. Zij veroveren Alexandrië en daarmede geheel N. Africa.

650. Zendeling Eligius hier te lande.

656—731. Willebrord met elf helpers uit Engeland overgekomen..

Put te Heiloo. Hij sticht te Utrecht een kloosterschool, waar zendelingen worden opgeleid. Eerste bisschop van Utrecht.

De Saracenen of Mooren veroveren Spanje en stichten een Moorsch rijk.

732. Karei Martel verslaat met zijn Franken de Saracenen»

Slag bij Poitiers of Tours.

Sluiten