Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. De Nieuwe Kerkgeschiedenis 1517—1800.

a. De Reformatie en Contra-reformatie van 1517—1648.

Vrede van Munster. Godsdienstvrijheid.

1483—1546. Maarten Luther.

1484—1581. Ulrich Zwingli (gesneuveld te Kappel.)

1509—1565. Johannes Calvijn.

1517. Begin der kerkhervorming, 95 stellingen aan de

slotkerk te Wittenberg. Aflaathandel, JohanTetzel.

1520. Luther verbrandt de Pauselijke bul. Hij zweert den Paus af.

1521. Rijksdag te Worms. Luther. Wartburg. Bijbelvertaling. Luther schreef zijn grooten en kleinen Catechismus. De Catechismus ging over de 10 geboden, de geloofsbelijdenis en het „Onze Vader". De reformatie was aarstonds omringd van 3 gevaarlijke vijanden, die voorgaven vrienden te zijn : het fanatisme, het humanisme en de revolutiegeest.

1523. Hendrik Voes en Jan van Essen op de markt te

Brussel verbrand; eerste martelaren in Z. Nederland.

1525. "Willem Dirkz, de eerste martelaar in Noord-

Nederland, te Utrecht verbrand. Jan de Bakker, vroeger pastoor te Woerden, de tweede martelaar, te 's Gravenhage verbrand.

1530. Geloofsbelijdenis te Augsburg; 21 art. handelend over de leer en 7 art. handelend over de misbruiken in de kerk.

1531. Het Smalkaldisch verbond. De Evangelische vorsten rustten zich toe, om, indien het vereischt werd, het geloof met de wapenen te verdedigen. De Katholieke vorsten sloten in 1538 ook onder elkaar een verbond.

1533. De wederdoopers te Munster: Jan van Leyden en Jan Beukelsz. Daarna Menno Simons hun hervormer.

1534. Stichting van de orde der Jezuïten. Pogingen om de macht van de Roomsche kerk te vernieuwen.

1536. Calvijn te Genève. Willem Parel en Pieter Viret.

Calvijn schreef op 27-jarigen leeftjjd de „Institutie of Onderwijzing in den christelijken godsdienst; opgedragen aan Frans I, Koning van Frankrijk. Calvijn geeft ook een geloofsbelijdenis in 21 art.

Sluiten