Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel acht op wat hier staat. Paulus zegt: Door den Heiligen Geest roepen wij: Abba, Vader. Wij roepen niet in de eerste plaats tot God, maar God roept in ons tot God. Als geloovigen zijn wij opgenomen in het wonderlijke drievoudige leven Gods. Wat in God geschiedt, geschiedt in ons. De Geest des Zoons, die omdat hij de Geest des Zoons is altijd zegt: Abba, Vader, diezelfde Geest roept in ons: Abba, Vader, en wij roepen door Hem, met Hem : Abba, Vader. O versta, wie het verstaan kan. Hier baat geen grootheid van begrijpen ; hier is het groote verstand, dat in zijn dwaasheid meent alles te begrijpen, en dat niet is, wat het niet begrijpt, een hinderpaal Niet alsof een klein verstand het beter zou vatten; o neen, het kleine verstand verstaat het evenmin als het groote; verstaan wordt het alleen door hem, die, hij zij geleerd of ongeleerd, in zich voelt de beweging des Heiligen Geestes, waardoor hij roept: Abba, Vader.

En is ons diepste gebed eigenlijk wel ons eigen gebed? Hebt gij wel niet eens zóó gebeden, dat het eigenlijk niet anders was dan een nazeggen, een nabidden, wat u voorgezegd, voorgebeden werd? Kent gij niet het gebed, dat uit de diepte opwelt, een diepte dieper dan uw eigen hart, zoodat uw woorden niet anders waren dan de uitwendige golvingen van een beweging, die in uw binnenste werd gewerkt? Somtijds hebben er aardbevingen plaats op den bodem der zee; dan is de zee aan de oppervlakte beroerd, dan verheft zij zich onstuimig, niet omdat zij door een storm wordt aangegrepen, maar omdat zij in haar eigen diepte wordt geschud. Zoo is het gebed van. den geloovige niet anders dan een natrilling van een inwendige werking des Heiligen Geestes. Paulus zegt: „En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen."

O neen, het diepste in ons is niet van ons maar van

Sluiten