Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN MENIGERLEI VERZOEKING.

ook in natuurlijke zaken, overeenkomstig Gods wil is, en trouwbreuk tegen zijn heilige wet ingaat. Alleen zondige beloften binden ons niet; doch overigens elke belofte, al is zij tot onze schade.

Maar nu vraag ik u, moeten wij dan niet in de eerste plaats trouw zijn in hetgeen wij den Heere God beloofd hebben, hetzij in het verborgen, hetzij in de tegenwoordigheid van anderen ?

God bovenal, God in de eerste plaats — dat geldt ook hier.

Lieve jeugdige broeders en zusters, doet toch nooit als zoovelen, die de beloften aan menschen gedaan wel heilig houden, maar de beloften aan God gegeven als niets achten. Die ook dat trouw-beloven in de openbare belijdenis als een bloote formaliteit beschouwen, die eenmaal in 't leven van een Christenmensch moet plaats hebben, doch waarmee men later niet of nauwelijks meer behoeft te rekenen.

Die zoo denken en doen, bezondigen zich schrikkelijk.

Wandelt niet op hunnen weg. Hebt toch geen gemeenschap aan hunne zonden. Maar tracht integendeel u gedurig te herinneren, wat ge in de ure uwer openbare belijdenis den Heere uwen God beloofd hebt, en staat naar getrouwheid.

III.

„In menigerlei verzoeking."

Bestaat er dan gevaar om ontrouw te worden ?

Zeker, mijne vrienden.

Sluiten