Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOLHARDENDE IN DE GEMEENSCHAP.

edclsten van het menschelijk geslacht, waarvan velen een beteekenisvol spoor in de geschiedenis en in de wetenschap hebben achter gelaten, mannen en vrouwen, die uit volle overtuiging Gods Woord hebben omhelsd en de smaadheid van Christus verkoren boven de gunst der wereld.

Edel gezelschap.

Een wolke van eerbiedwaardige getuigen.

Die ons toeroepen: Weest getrouw!

VI.

„Volhardende in de gemeenschap".

Bij uwe belijdenis hebt gij trouw aan de Waarheid beloofd. Aan de waarheid van Gods Woord, en aan de belijdenis uwer kerk als op dat Woord gegrond.

Gij hebt dus ook trouw aan uwe kerk beloofd — doch alleen in zoover deze aan de Waarheid getrouw blijft.

Aan de jonge menschen die in de Hervormde Kerk belijdenis des geloofs doen, wordt openlijk de belofte gevraagd van trouw aan hun Kerk, namelijk aan de voorschriften en verordeningen dier Kerk. Onvoorwaardelijk.

Zulk een belofte te vragen is niet goed. Dat bindt de conscientiën van menschen die de waarheid niet recht verstaan. Zulken meenen, dat zij, wat er ook gebeure, en hoedanig de toestanden op kerkelijk gebied ook zijn of worden, en hoe zij ook van inzicht veranderen, toch aan hun belofte zich moeten houden. Voor velen werd zulk een belofte een strik.

In de Gereformeerde kerken bindt men de jeugdige

Sluiten