Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belijders niet in de eerste plaats aan hun kerk, maar aan de Waarheid, en door deze aan de kerk.

Wij staan in de overtuiging, dat de Geref. kerken de Waarheid belijden gelijk die in Christus Jezus is, „de waarachtige en volkomene leer der zaligheid" zooals ons Doopsformulier zegt. En dat was blijkbaar ook uwe overtuiging toen gij belijdenis gedaan hebt.

En daarom is het ook uwe roeping om bij die kerk te blijven.

Wanneer echter ter eeniger tijd — God geve dat het nimmer geschiede 1 — ook de Geref. kerken afgleden van dat fondament, en het daar (trots alle pogingen tot reformatie) werd, zooals het nu in de Herv. kerk en elders is. dan heeft ieder de volkomen vrijheid niet alleen, maar ook de roeping om zich te voegen bij die kerk, waar de banier der zuivere waarheid omhoog gehouden wordt.

Dit is echter ook de eenige reden, waarom men de kerk verlaten mag. De Waarheid, de Belijdenis, geeft hier den doorslag (zie Art. 28 en 29 van de Ned. Gel. belijdenis).

Ik verzoek onze jeugdige belijders daarop wel te willen letten. Er bestaat geen enkele reden om de Waarheid te verlaten, en dientengevolge ook niet om de Geref. kerk te verlaten. Wat vele bedillende geesten ook mogen zeggen, zij is in leer en dienst en tucht tot nu toe (door Gods genade) bij de Waarheid gebleven.

Of er oorzaak is om hierop te wijzen?

Zeer zeker.

Wat toch ziet men gedurig.

Dat men om allerlei redenen, die met de belijdenis als zoodanig niets te maken hebben, de Geref. kerken den rug toekeert en elders zijn tente opslaat.

Sluiten