Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kwam daar iets goeds uit voort? Neen, maar God vertoornde er zich over, en de kinderen van Seth verlieten ook den Heere, zoodat het geheele menschdom rijp werd voor het oordeel.

Na den zondvloed lezen wij van den omgang van Loths dochters met jongelingen van Sodom — van den gedurigen trek van Israël om zich met de heidensche volken te verzwageren — van den omgang van het huisgezin van den vromen koning Josafat met dat van den goddeloozen koning Achab. En zoo voort. Nogmaals, wordt daar ooit iets goeds van gezegd of getoond?

O, het gevaar van ontrouw is in zulke huwelijken zoo groot, en de voorbeelden daarvan zijn zoo talrijk. Of, indien men zelf getrouw blijft aan God en zijn Woord en zijn Kerk, welk een weg van strijd is het dan doorgaans. Hoe wordt het getrouw blijven dan vaak bemoeilijkt, opzettelijk of onwillekeurig, en wat komt er gewoonlijk van de kinderen terecht?

Zelfs ongelijke huwelijken in het algemeen (op kerkelijk gebied) zijn niet bevorderlijk om den eed van getrouwheid, bij onze geloofsbelijdenis gedaan, gestand te doen. Er zijn vele huwelijken, waar men geen strijd heeft over den Bijbel en over het zaligmakend geloof, maar wel over de kerk. En het gevolg is menigmaal, dat men ter wille van man of vrouw maar meegaat, en overgaat naar eene andere kerk, zonder zich ernstig voor de vraag te stellen: is dat nu wel naar het Woord des Heeren? — is dat nu wel overeenkomstig mijne belofte bij de openbare belijdenis gedaan?

Genoeg. Ik wilde u maar opwekken tot getrouwheid, en ook op dezen hinderpaal u wijzen. Jonge menschen loopen vaak zoo onbedachtzaam in de moeilijkheden.

Sluiten