Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder de Gereformeerden zoovele „Zondags-Christenen" zijn. Dat wil zeggen: menschen die het des Zondags heel nauw nemen, doch de overige dagen der week heel ruim van geweten zijn. Menschen, die met hunne Zondagsche kleeren ook den godsdienst, althans de godzaligheid, in de kleerkast hangen.

Zulke Christenen doen onzeggelijk veel schade aan de zaak des Heeren. Niet alleen gaan ze zeiven verloren, omdat ze alleen de gedaante en niet de kracht der godzaligheid hebben, maar ze zijn ook oorzaak dat anderen zich aan kerk en Godsdienst stooten en de leer der vrije genade gaan lasteren.

Wat u betreft, hebt een afkeer van dezulken. Wordt nooit hun gelijk. Stelt uwe zielen niet in gevaar, en geeft geen oorzaak van lastering. Want daarin hebben de ongeloovigen wel gelijk, dat de godzaligheid niet alleen in kerkgaan en bijbellezen en bidden bestaat, noch ook in maar één dag van de week vroom te wezen.

Laat het uwe begeerte zijn om in oprechtheid met den apostel Paulus te kunnen zeggen : „Ik diene God allen dag". En denkt ook aan hetgeen onze Catechismus in Zond. 38 nog verder van het Sabbathsgebod zegt: „ten andere, dat ik al de dagen mijns levens van mijne booze werken viere (aflate), den Heere door zijnen Geest in mij werken late, en alzoo den eeuwigen Sabbath in dit leven aanvange".

Sluiten