Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIJT GETROUW TOT DEN DOOD.

Of, indien gij reden mocht hebben om te meenen zelfs door uwen kerkeraad verongelijkt te worden, — bedenkt dan dat er meerdere vergaderingen zijn (classis, particuliere Synode en Generale Synode), waarop elk verongelijkte in de Kerk des Heeren zich beroepen mag.

XII.

„Zijt getrouw tot den dood."

„Zijt getrouw tot den dood", zegt de Heere tot den engel der gemeente van Smyrna (Openb. 2 : 10). Deze woorden beteekenen niet: wees getrouw tot aan uwen dood toe — maar: wees getrouw, al zoudt gij 't ook met den dood moeten betalen.

Ook deze woorden van onzen Heiland moge de Heilige Geest u gedurig indachtig maken.

Maar bestaat er dan doodsgevaar voor de belijders der waarheid, zoo hoor ik vragen? Wij leven immers, wat de vrijheid van godsdienst betreft, in zoo'n heerlijken tijd?

Zeker, wij lijden in onze dagen geen openbare vervolging om des gelooofs wil; wij mogen, althans in ons vaderland, „een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid."

Maar zal dat zoo blijven ? Zouden er geen andere tijden kunnen komen?

Mijn jeudige broeders en zusters, wie op de teekenen der tijden ziet, diens hart is soms met vreeze en beven

Sluiten