Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is dus volstrekt niet onmogelijk dat er nog eens zware tijden over u komen, en over allen, die zich het getuigenis van Christus niet schamen.

Die godzalig willen leven zullen verdrukt worden, zegt Gods Woord. Dat gaat altijd door, in meerdere of mindere mate. Maar het kan ook nog wel eens worden een verdrukking tot den dood.

Zult gij dan getrouw zijn? Standvastig volharden bij de belijdenis, die ge voor God en menschen gedaan hebt?

Meermalen bleek het in tijden van verdrukking en vervolging, dat velen afvielen, ja zelfs zonder veel moeite tot het vijandelijke kamp overliepen. En het is wel gebeurd, dat er maar een klein hoopje getrouwen overbleef.

Die gedachte is ontroerend, nietwaar, dat ook gij of wij bij die afvalligen en overloopers zouden kunnen behooren.

Maar behoorlijk mag de gedachte heeten, dat er bij u en bij ons getrouwheid tot den dood wierd gevonden.

Er is een groote wolk van getuigen, die ons hiertoe aanmoedigt en opwekt.

Ik denk aan Jozef. Wat had hij niet over voor de godzaligheid ? Immers zijn vrijheid en zijn leven. Liever in de gevangenis, liever sterven, dan den weg der godsvrucht verlaten door aan de verleidster gehoor te geven.

Ik denk aan Daniël en de drie jongelingen. Wat hadden zij niet over voor de waarheid en hun belijdenis? Immers hun leven. Liever voor de leeuwen geworpen en door de leeuwen verscheurd, dan het gebed tot God nalaten 1 Liever in den brandenden oven, dan voor een beeld geknield!

Ik denk hierbij aan de gansche rij van geloofshelden in dat heerlijke Hebr. 11 ons voor oogen geschilderd; een schildering, welke aldus wordt besloten: „En wat zal ik

Sluiten