Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trouwen in Gods Vaderliefde, die nimmer ons verlaat of teleurstelt. Wie dus waarlijk naar een lichtende ziel begeerte heeft, wende zich telkens weer tot God met al zijn nood, met al zijn gebreken, met zijn zonden en vrage om aanraking, om hulp. Hij geve zich over en late toe dat God in hem heersche. Hoe beter wij hiertoe komen, des te meer komt het Christuslicht in onze ziel. Maar, en dit in verband met het tweede antwoord, alle geestelijke groei gaat geleidelijk, al gaat hij niet altijd gelijk. Immers, indien wij aan hen, die waarlijk een lichtende ziel vertoonen, vragen, hoe ze dezen schat hebben gekregen, dan zullen wij merken dat hun antwoorden zeer verschillend zijn. Er zijn er in wie het licht plotseling doorbrak, het licht van vergeving en liefde en eigenlijk is toen onmiddellijk in hun ziel het bewustzijn geboren, dat zij God toebehoorden voor tijd en eeuwigheid. Wat zich later heeft ontwikkeld was meer het inzicht in de wijze waarop dit licht in de practijk des levens moest worden geopenbaard. Doch er zijn er ook, bij wie dat licht

Sluiten