Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJ DEN EERSTEN DRUK.

Eemgen tijd geleden werd in den raad der Gereformeerde Kerk van Rotterdam (A) de wensch uitgesproken, dat de jeugd dei gemeente bij het onderricht in de leer der waarheid ook gewezen zou worden op de gewichtigste feiten in de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in deze eeuw, opdat het opkomend geslacht zich rekenschap zou kunnen geven, waarom het tot de Gereformeerde Kerk behoort. Rekening houdende met dien wensch, begon ik eene beknopte Geschiedenis van de Gereformeerde Kerken saam te stellen. Omdat ik echter in den laatsten tijd van verschillende zijden aangezocht werd om een klein boekje ten dienste der catechisanten, geef ik voorloopig, de noodzakelijkheid van zulk een boekje erkennend dit korte overzicht.

Voor zoover wij weten, is deze proeve eene eersteling. Wij hopen, dat beoordeelaars daarmee rekenen zullen. Opmerkingen zullen door ons met dankbaarheid ontvangen worden

Moge dit boekje een gunstig onthaal vinden en aan'het voorgestelde doel beantwoorden.

Rotterdam, 1 Juli 1898. j. H. LANDWEHR. '■ ~—

. ; ♦

BIJ-DEN TW-EEDEN DRUK.

In deze nieuwe uitgave zijn enkele wijzigingen aangebracht, levens is eene zeer korte inleiding er bijgevoegd. Van enkele opmerkingen, door recensenten gemaakt, hebben wij dankbaar gebruik gemaakt.

Stelle de Heere dit overzicht tot een zegen voor de Kerken.

J. H. LANDWEHR.

BIJ DEN DERDEN DRUK.

dit boekje is gewijzigd, omdat wij een nieuwe eeuw zijn ingetreden. De inhoud is onveranderd gebleven • alleen is er een tiende afdeeling aan toegevoegd over den

Sluiten