Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Leerregels van Dordrev.lt zijn opgesteld op de Synode van Dordrecht. Zij bevatten eene weerlegging van de vijf hoofddwalingen der Remonstranten, die de verkiezing uit vrije genade loochenden, den vrijen wil dreven, de algemeene verzoening leerden en een afval der heiligen stelden.

Deze leerregels zijn vastgesteld en goedgekeurd door alle Gereformeerde Kerken, die te Dordrecht uit verschillende landen vertegenwoordigd waren.

4. Hebben deze kerken ook eene eigen regeling ?

Ja, in deze kerken geldt de Dordtsche Kerkenordening van 1618 en '19.

De Dordtsche Kerkenordening behandelt in 85 artikelen de navolgende zaken :

1°. de diensten; 2°. de kerkelijke samenkomsten; 3°. de leer, sacramenten en andere ceremoniën; 4°. de censuur e*i kerkelijke vermaning.

De kerken hebben drieërlei macht.

Ten eerste, de macht om het Woord te prediken, uit leggen en te verdedigen.

Ten tweede, de macht om de kerkelijke tucht toe te passen, te binden en te ontbinden.

Ten derde, de macht om regelingen te maken, die tot de goede orde noodzakelijk zijn.

Krachtens deze laatstgenoemde macht mag ook eene kerkenordening bestaan. Alles moet in Christus kerk met orde geschieden. Men bedenke evenwel, dat nooit een bepaling gemaakt mag worden, die niet rust op Gods Woord. Menschelijke inzettingen mogen in de kerk des Heeren niet bestaan. Christus alleen is onze Wetgever. Hij verleent echter aan Zijne kerk het recht om uit Zijn W oord af te leiden, wat tot haar welstand noodig is. Zoodra in de kerk menschelijke inzettingen gaan gelden, komt de hiërarchie op, gelijk die bestaat in de Ned. Herv. Kerk met hare reglementen.

Voor de tegenwoordige Gereformeerde Kerken geldt niet alleen de D. K., maar alles wat sinds 1892 op de Synoden op grond van Gods Woord besloten is.

5. Hebben de Gereformeerde Kerken in Nederland eene belangrijke Geschiedenis ?

Ja, na een tijd van vervolging zijn ze in de 17de eeuw tot

Sluiten