Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arbeidde deze commissie, onder voorzitterschap van den Leidschen hoogleeraar Te Water.

Eene belangrijke rol in deze geschiedenis is gespeeld door den hoofdcommies Janssen, een man, wiens naam in de geschiedenis der Gereformeerde Kerken van ons land zekere beruchtheid verkregen heeft. Op last van den Minister werd door dezen Janssen aan de commissie eene uitvoerige memorie tot kerkregeling voorgelegd. Deze memorie vormde • den grondslag van het „reglement op de organisatie van de Hervormde Kerk", hetwelk in 1809 gereed was en in het najaar bij den koning werd ingediend. Omdat in 1810 koning Lodewijk afstand deed van den troon, kwam van de invoering dezer organisatie niets.

9. Bracht de veranderde staatkundige toestand ook nieuwe wijziging voor de kerken?

Toen in 1810 ons land eene provincie van Frankrijk was geworden, wilde keizer Napoleon een nieuw reglement laten opstellen, maar door zijn val kwam van de invoering van dit reglement niets.

Yoorloopig liet Napoleon alles bij het oude. Yoor de predikanten brak echter een zeer droeve tijd aan. Zij zouden uitbetaald worden naar gelang van den toestand der schatkist. Een gevolg hiervan was, dat vele traktementen verminderd en sommige in 't geheel niet uitbetaald werden.

In 1812 benoemde Napoleon eindelijk eene commissie, welke eene nieuwe organisatie in het leven moest roepen. Zij bestond uit Protestanten en Roomschen. Voorzitter was d'Alplionse, maar de meeste invloed werd weder uitgeoefend door den hoofdcommies Janssen. De keizer had last gegeven, dat men de verschillende genootschappen tot drie zou vereenigen. Roomschen en Janssenisten, Gereformeerden en Remonstranten, Hersteld Lutherschen en Evangelischen moesten saamsmelten. In den loop van het jaar 1812 was de commissie gereed. Het concept werd naar Parijs gezonden; maar door den val van Napoleon kwam ook van dit reglement niets.

10. Geschiedde in dit tijdperk in den boezem der kerk niets, dat vermelding verdient?

Ja. In 1796 beproefden de Remonstranten eene vereeniging

Sluiten