Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belang aangebracht. Later werden dezelfde predikanten opgeroepen tot eene vergadering in den Haag. 25 Oct. 1815 werd die vergadering geopend. Het reglement werd goedgekeurd. Daarna bracht de Raad van State nog eenige veranderingen aan en op 7 Jan. 1816 volgde de koninklijke goedkeuring. J

2. Was dit reglement op wettige wijze tot stand gekomen?

Neen, de kerken hebben aUeen zelve het recht om te besluiten over eigen organisatie. Elke organisatie, welke van buiten komt, is opgedrongen, in strijd met haar karakter en daarom onwettig.

Volgens het Gereformeerde Kerkrecht is er maar ééne heerschende macht in de kerk, n.1. die van Koning Jezus zelf. Alle ambtsdragers (predikanten, ouderlingen en diakenen) hebben maar eene bedienende macht, welke omschreven is in het Woord des Konings. Deze ambtsdragers (pred. en oud.) vormen den kerkeraad en door dezen kerkeraad regeert Christus Zijne kerk. Elke plaatselijke kerk heeft echter de roeping om gemeenschap te onderhouden met kerken m andere plaatsen. De eenheid in Christns, Die het Hoofd is, brengt dit mede. Daaruit ontstaat het kerkverband. De genabuurde kerken komen samen in classes; de classes in eene provinciale Synode en de provinciale bynoden zenden hunne deputaten naar de generale of nationale Synode. Dit zijn geen „hoogere" vergaderingen, maar „meerdere". Zij hebben wel zeggenschap over de kerkeraden, maar alleen in zoover als hare besluiten genomen zijn in gebondenheid aan het Woord des Heeren.

Zoodra eene classis, of Prov. Synode of Generale Synode uiteengegaan is, houdt zij op te bestaan. Classicale besturen of synodale commissiën mogen er dus, naar het kerkrecht der Gereformeerden, niet zijn. Er mogen wel deputaten benoemd worden, maar alleen, om uit te voeren, wat de Vergadering besloot.

1 egen dit recht der kerk druischte de wijze, waarop het nieuwe reglement tot stand gekomen was, geheel in. Alles was binten de kerken omgegaan, en daarom moet dit regiement onwettig genoemd worden.

3. Hebben wij alleen grieven tegen de onwettiqe manier waarop dit reglement tot stand kwam?

Neen, wij verwerpen ook den inhoud, omdat door dit

Sluiten