Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwe Reglement, maar de oude Classis Amsterdam protesteerde alleen. Haar protest bleef echter zonder uitwerking.

Het protest yan de Classis Amsterdam was op waardige wijze gesteld. Er werd in gevraagd, waarom de kerkelijke Vergaderingen niet opgeroepen waren, indien men oordeelde, dat de Kerkenordening van 1618 en '19 moest gewijzigd worden. Yervolgens werd bezwaar gemaakt tegen de macht der Synode, wier leden zouden stemmen zonder aan lastbrieven gebonden te zijn. Eindelijk werd de vrees uitgesproken, dat de Synode ook de formulieren van Eenigheid wel zou kunnen veranderen.

Dit protest werd op 4 Maart 1816 reeds aan den koning gezonden. Op den 28sten ontving de classis namens den koning een antwoord, dat zeer hooghartig door „Repelaer van Driel" gesteld was. Er werd in gezegd, dat sinds 7 Januari de Classis Amsterdam niet meer bestond. Men had dus geen recht meer om zich zoo te noemen en, als men wilde klagen, dan moest men zich bij de eerstkomende Synode maar vervoegen.

N. B. Enkele predikanten uit de Classis Leiden en Woerden hebben later bij de Synode geprotesteerd.

6. Wanneer werd de eerste Synode gehouden, sinds het nieuwe reglement was ingevoerd ?

Op den 3den Juni van het jaar 1816 werd de, in de geschiedenis berucht geworden, Haagsche Synode door Ds. Krieger geopend.

Deze Synode was door de Regeering saamgeroepen. De koning benoemde niet alleen de leden, maar zelfs het bestuur en den secretaris Ds. I. J. Dermout, predikant te 's Hage. De Vergadering bestond uit 20 leden: 12 predikanten, 1 ouderling, den secretaris, den quaestor, 3 professoren en 2 commissarissen-politiek. Xadat de Vergadering door Ds. Krieger geopend was, hield de heer Repelaer van Driel eene rede, waarin hij de taak der Synode uiteenzette. Men ziet dus, dat de Regeering des lands aan de regeerders der kerk de les kwam lezen. Op deze Synode werden bizondere reglementen, die vooraf reeds ontworpen waren, goedgekeurd. Vervolgens werden deze aan den koning ter onderteekening aangeboden.

Om te bewijzen, hoe de leden van deze Synode de Regeering naar de oogen gezien hebben, in plaats dat zij voor

Sluiten